CSS transforms are not supported in your browser CSS transitions are not supported in your browser Sorry, only modern browsers.

wydawnictwo     mantis Home wydawnictwo     mantis

Polecamy

Jeziora Olsztyna – najpiękniejszy dar natury. Stan troficzny i ekologiczny

Monograficzne opracowanie jezior Olsztyna, którego celem jest określenie aktualnego stanu troficznego i stanu ekologicznego jezior leżących w granicach miasta, oraz wskazanie głównych zagrożeń dla jakości wód. Problematyka prezentowanej monografii jest inspirowana wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, przyjętej przez Parlament Europejski i Radę UE w grudniu 2000 r., która nakłada na kraje unijne obowiązek osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego wszystkich wód powierzchniowych. Opracowanie jest cennym źródłem informacji nie tylko na temat aktualnej jakości wód badanych jezior, ale również posłuży w przyszłości, do interpretacji efektów wdrażania programów racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w aglomeracji miejskiej.

Liczba stron: 164

Format:

Wydawnictwo: Mantis

Rok wydania: 2017

Cena: 42 zł